Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

DANH SÁCH TOP 50 TRƯỜNG NATIONAL UNIVERSITY

Sau đây là danh sách top 50 trường Đại học quốc gia danh tiếng tại Mỹ:

  Xếp
hạng
Tên trường 
Học phí 
Tổng số
sinh viên 
Tỷ lệ
được nhận
năm 2012
Tỷ lệ
tốt nghiệp
#1
Princeton University
$40,170
8,010
7.9%
96%
#2
Harvard University
$42,292 
19,726
6.1%
97%
#3
Yale University
$44,000
11,906 
7.1%
96%
#4 
Columbia University
$49,138
23,168
7.4%
97% 
#5 
Stanford University
$43,245
18,217
6.6%
95%
#5 
University of Chicago
$46,386 
12,508
13.2%
92% 
#7 
Duke University
$45,476
15,386
13.4%
95%
#7 
Massachusetts Institute of Technology
$43,498
11,189 
9.0%
93% 
#7 
University of Pennsylvania
$45,890 
21,339
12.6% 
96%
#10 
California Institute of Technology
$41,538
2,243 
11.8%
92%
#10 
Dartmouth College
$46,752 
6,277
9.8%
96% 
#12 
Johns Hopkins University
$45,470 
21,001
17.7%
94%
#12 
Northwestern University
$45,527 
20,439
15.3%
93%
#14 
Brown University
$45,612
8,885 
9.6%
95%
#14 
Washington University in St. Louis
 $44,841
 13,952 
 17.9%
 94%
#16 
Cornell University
$45,359  
21,424 
16.6% 
93%  
#17 
Vanderbilt University
$42,978  
12,710 
14.2% 
 92% 
#18 
Rice University
$38,941  
 6,484 
16.7% 
 92%
#18 
University of Notre Dame
$44,605  
 12,126 
23.3% 
 95%
#20 
Emory University
$44,008 
14,236  
26.3% 
 90%
#20 
Georgetown University
 $44,805 
17,357  
 17.0%
 93%
#20 
University of California—​Berkeley
in-state: $12,864,
out-of-state: $35,742 
35,899 
35,899 
91% 
#23 
Carnegie Mellon University
$46,962
12,569 
27.8%
87% 
#23 
University of California—​Los Angeles
in-state: $12,696,
out-of-state: $35,574 
41,341
22.0%
92% 
#23 
University of Southern California
$46,298 
39,958 
19.9%
90%
#23 
University of Virginia
in-state: $12,458,
out-of-state: $39,844 
23,907 
29.6%
93%
#23 
Wake Forest University
$44,742 
7,432
34.0%
87% 
#28 
Tufts University
$46,598 
10,837
21.4%
92%
#28 
University of Michigan—​Ann Arbor
in-state: $13,819,
out-of-state: $40,496 
43,426
36.6% 
91% 
#30 
University of North Carolina—​Chapel Hill
in-state: $8,340,
out-of-state: $30,122 
29,278 
27.6%
89%
#31 
Boston College
$45,622
13,783 
28.8% 
92%
#32 
Brandeis University
$46,106 
5,808 
39.1%
90%
#32 
College of William and Mary
in-state: $15,464,
out-of-state: $37,852 
8,258 
32.2%
90% 
#32 
New York University
$44,848
44,516 
35.0% 
85%
#32 
University of Rochester
$45,372 
10,510
35.3%
85% 
#36 
Georgia Institute of Technology
in-state: $10,650,
out-of-state: $29,954 
21,557 
54.9%
79%
#37 
Case Western Reserve University
$41,800 
10,026 
54.3%
78% 
#37 
Pennsylvania State University—​University Park
in-state: $16,992,
out-of-state: $29,566 
45,783 
54.2%
86%
#39 
University of California—​Davis
in-state: $13,896,
out-of-state: $36,774 
32,354 
45.7%
85% 
#39 
University of California—​San Diego
in-state: $13,234,
out-of-state: $36,112 
28,294
37.8%
86%
#41 
Boston University
$44,910  
 32,603 
45.6% 
84%  
#41 
Lehigh University
$43,520 
7,080 
32.6% 
88%  
#41 
Rensselaer Polytechnic Institute
 $46,269 
6,999  
43.6% 
 84% 
#41 
University of California—​Santa Barbara
in-state: $13,746,
out-of-state: $36,624  
21,927  
44.0%  
86%  
#41 
University of Illinois—​Urbana-​Champaign
in-state: $15,258,
out-of-state: $29,640  
 44,520
63.3% 
 84% 
#41 
University of Wisconsin—​Madison
in-state: $10,403,
out-of-state: $26,653  
42,820 
 54.6% 
 83%
#47 
University of Miami
 $42,852 
 16,172
39.7% 
 81% 
#47
Yeshiva University
$37,600 
6,753 
84.0%  
 89% 
 #49
Northeastern University
$41,686 
20,447 
31.9%
79% 
#49
University of California—​Irvine
in-state: $14,688,
out-of-state: $37,566  
27,479 
42.4% 
 86% 
#49 
University of Florida
in-state: $6,263,
out-of-state: $28,541 
49,913  
44.1% 
 85% 
#52
George Washington University
$47,343  
25,653  
33.1% 
 80% 
#52
Ohio State University—​Columbus
 in-state: $10,037,
out-of-state: $25,757 
56,387  
64.0% 
 82% 
#52 
Tulane University
$46,930 
13,486 
27.3% 
 75%
#52 
University of Texas—​Austin
in-state: $9,790,
out-of-state: $33,824  
52,186 
46.8% 
 79% 
#52
University of Washington
in-state: $12,383,
out-of-state: $29,938  
 42,568 
59.2%  

Bài đọc liên quan:

0 nhận xét: